حضور در هر بازار جدید قوانین و معادلات خاص خود را دارد.

پیچیدگی زیرساخت‌های کشور ترکیه نیز، باعث شده است حضور مستمر و کم خطر در این بازار نیازمند استفاده از مشاوران معتبر و متخصص در حوزه‌های حقوقی، تجاری و مالی باشد.

خانه نوآوری و فناوری استانبول، ضمن ارزیابی و انتخاب مشاوران معتبر، شبکه‌ای از مشاوران امین خود را برای خدمت دهی به شرکت‌های ایرانی فعال ارایه می‌کند.

مشاوره حقوقی، تجاری و مالی