پیش از استقرار در ترکیه

رویدادها

اخبار و تازه‌ها

سالن‌های جلسه و رویداد

فضای کار اشتراکی یا اختصاصی

بازاریابی تخصصی

مطالعه بازار

مشاوره حقوقی
،
تجاری و مالی

حضور در
اکوسیستم نوآوری